การเดินพิธีการศุลกากร

ในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า โดยทางเรือหรือเครื่องบิน ไปยังต่างปรเทศ จะต้องมีการเดินพิธีการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้น ก่อนบรรทุกสินค้า ลงเรือหรือเครื่องบิน เพื่อการส่งออก กรมศุลกากรต้องได้รับข้อมูลของ รายการ รายละเอียดบรรจุหีบห่อของสินค้า ดังกล่าว และอนุญาตให้ส่งออกได้

การเดินพิธีการส่งออก กับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เพื่อให้ได้การรับอนุญาตให้ส่งออก ส่วนใหญ่เราจะใช้ตัวแทน ผู้ผ่านการอบรม ผู้เชี่ยวชาญ (Shipping) ในการดำเนินการ นำเอกสารรายการของสินค้า ผ่านเจ้าหน้าที่จากจุดหนึ่ง ไปอีกจุดหนึ่ง ในท่าเรือ หรือ สนามบิน เพื่อให้เสร็จกระบวนการตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด หลังจากเดินพิธีการเสร็จสิ้นก็สามารถนำของเข้าท่าเรือหรือเครื่องบินได้

เอกสารที่ผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการจัดทำพิธีการทางศุลกากรเพื่อส่งออกสินค้า

1. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
2. บัญชีการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
3. ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใดสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก
4. Booking Confirmation จาก Agent หรือ Freight Forwarder
5. เอกสารอื่น เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น

 

 

 

ประเภทใบขนสินค้า เป็นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรกำหนดให้ผู้ส่งออก นำเข้า ต้องยื่นต่อกรมศุลกากรในการส่งออกนำเข้าสินค้า  มีดังต่อไปนี้

ใบขนสินค้าทั่วไป
ใบขนของส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์
ใบขนสินค้าประเภท ส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ใบขนสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
ใบขนสินค้าที่ขอชดเชยค่าภาษีอากร
ใบขนสินค้าที่ขอคืนอากร ตามมาตรา 19 ทวิ
ใบขนสินค้าที่ต้องการใบสุทธินำกลับ,
ใบขนสินค้ากลับออกไป (RE-Export)

 

Reliable Service

Transport Carriers

Worldwide Destination