ประกาศแจ้งสำคัญ

เมื่อคุณเลือกใช้บริการของเอวีโก้ในฐานะ “ผู้ส่งสินค้า” ได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในนามของคุณเองหรือในนามของบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการขนส่ง โดยเงื่อนไขและข้อตกลงนั้นจะมีผลนับตั้งแต่ เอวีโก้ยอมรับการขนสินค้าครั้งนั้น นอกเสียจากจะมีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของเอวีโก้

“การขนสินค้า” หมายถึง เอกสาร สิ่งของ พัสดุภัณฑ์หรือสินค้าทั้งหมดซึ่งเดินทางภายใต้การนำส่งสินค้า ซึ่งเอวีโก้ เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ ทางภาคพื้น ทางเรือ หรือการขนส่งด้วยวิธีอื่น ๆ การนำส่งสินค้าหมายรวมถึง ใบนำส่งสินค้า ใบรับรองจำนวนสินค้า รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ด้วย โดยการขนส่งสินค้าจะอยู่บนพื้นฐานของการชดเชยในมูลค่าจำกัดตามที่กำหนดไว้ในแต่ละกรณี หากผู้ส่งสินค้าต้องการความคุ้มครองเพิ่มขึ้น จะสามารถทำประกันได้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เอวีโก้)

“เอวีโก้” หมายถึง บริษัท เอวีโก้ เอ็กซ์เพรส จำกัด  พนักงานของบริษัท เอเย่นต์ บริษัทในเครือข่าย ผู้รับจ้างช่วงหรือผู้ให้บริการที่เอวีโก้ว่าจ้างในด้านต่างๆเพื่อให้การขนส่งสำเร็จ ชึ่งได้รับมอบอำนาจจากเอวีโก้ในการดำเนินการแทนต่าง ๆ ทั้งหมด

1. พิธีการศุลกากร การส่งออกและการนำเข้าสินค้า

เอวีโก้จะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ในฐานะผู้ส่งสินค้าเพื่อจะบริการให้แก่ผู้ส่งสินค้า: (1) กรอกเอกสาร ปรับปรุงรหัสสินค้าหรือบริการ จ่ายค่าภาษี อากรตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ, (2) ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร แสดงเจตนาการควบคุมด้านการส่งออก และในฐานะผู้รับสินค้าเฉพาะในกรณีที่ต้องกำหนดตัวแทนผู้ดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าและรับสินค้าออก และ (3) ส่งต่อสินค้าให้กับนายหน้านำเข้าสินค้าของผู้รับ หรือตามที่อยู่อื่นที่ได้รับการร้องขอโดยบุคคลที่ เอวีโก้เชื่อว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะดำเนินการตามนั้น

2. การขนสินค้าที่ไม่อาจนำส่งได้

ผู้ส่งสินค้าส่งมอบสินค้าให้เอวีโก้ ผู้ส่งสินค้ายืนยันว่าสินค้าที่ส่งตรงกับรายการสินค้าที่แจ้งกับเอวีโก้และข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง และต้องตกลงว่าสินค้าเป็นที่ยอมรับได้สำหรับการขนส่ง และจะถูกจัดให้เป็นพวกที่ไม่สามารถยอมรับได้ หาก

 • ได้รับการจัดกลุ่มให้เป็น วัสดุที่มีอันตราย วัตถุอันตราย สิ่งของต้องห้ามตามข้อบังคับของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA (International Air Transport Association) องค์กรการบินสากล ICAO (International Civil Aviation Organisation) ข้อตกลงของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน ADR (European Road Transport Regulation on dangerous goods) หรือตามกฏของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งทางอากาศ ทางถนน ทางเรือ หรืออื่นๆได้บังคับใช้
 • ไม่มีการยื่นใบขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ ตามข้อบังคับพิธีการศุลกากรที่บังคับใช้
 • มีการบรรจุสินค้าปลอมแปลง สัตว์ ทองแท่ง เงินตรา สติกเกอร์ป้าย/ ภาษี เอกสารนิติกรรมเฉพาะผู้ถือที่ตกลงกัน โลหะ และหินที่มีค่า อาวุธปืนที่เป็นทั้งของจริงและของทำเลียนแบบ ส่วนประกอบหนึ่ง หรือสิ่งที่ถือว่าเป็นอาวุธยุทธภัณฑ์ ชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ ภาพ หรือภาพยนตร์ลามกอนาจาร และยาหรือสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย
 • เอวีโก้เป็นผู้ตัดสินว่าไม่สามารถนำส่งสินค้านั้นได้ด้วยความปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย
 • หีบห่อบรรจุภัณฑ์ชำรุดหรือไม่ได้มาตรฐาน

3. การนำส่งสินค้าถึงที่หมายและสินค้าที่ไม่สามารถนำส่งได้

สินค้าไม่สามารถจัดส่งไปถึงตู้ ปณ. (P.O.Box)หรือรหัสไปรษณีย์ได้ ไม่สามารถจัดส่งไปที่อยู่ที่มีการระบุเป็นพื้นที่ส่วนกลางใดๆ ได้ หากการจัดส่งนั้นได้รับการพิจารณาว่าไม่ผ่านการยอมรับ หรือไม่มีผู้รับหรือไม่มีสถานที่ตามที่ได้ระบุไว้ หรือผู้รับปฏิเสธการจัดส่ง หรือปฏิเสธการชำระค่าธรรมเนียม เอวีโก้ อาจใช้วิธีที่เหมาะสมในการจัดส่งสินค้าดังกล่าวกลับไปยังลูกค้าโดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  การจัดส่งสินค้าจะส่งถึงตามที่อยู่ของผู้รับที่ได้รับการระบุโดยผู้ส่งสินค้าเท่านั้น (ซึ่งในกรณีที่เป็นบริการส่งทางไปรษณีย์ สามารถถือว่าเป็นการจัดส่งไปยังบริการไปรษณีย์แห่งแรกที่ได้รับก็ได้เช่นกัน) แต่ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อผู้รับเป็นการส่วนตัวก็ได้ การจัดส่งตามที่อยู่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองของผู้รับจะถูกส่งไปยังพื้นที่นั้น หากการจัดส่งไม่อาจทำได้ หรือหากไม่ผ่านการตรวจของศุลกากร หรือชื่อ ที่อยู่ ผู้รับไม่สามารถระบุได้ชัดแจ้ง ผู้รับปฏิเสธการรับของหรือการชำระเงินเพื่อการรับสินค้า เอวีโก้จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการคืนสินค้าให้กับผู้ส่งสินค้าตามค่าใช้จ่ายของผู้ส่งสินค้า ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ เอวีโก้อาจกำจัดหรือกระจายสินค้าออกไปโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ส่งสินค้า หรือผู้อื่น โดยผู้ส่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการคืนสินค้า การบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆในขั้นตอนการนำกลับ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งสินค้า ซึ่งเอวีโก้ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อทั้งลูกค้า ผู้รับสินค้า หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งทั้งสิ้น

4. การตรวจสอบ

เอวีโก้มีสิทธิในการเปิด และตรวจสอบสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่งสินค้าทราบล่วงหน้า

5. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจะพิจารณาตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริงหรือการคำนวณน้ำหนักตามปริมาตร ซึ่งทางเอวีโก้อาจต้องชั่งน้ำหนักหรือตวงวัดสินค้าใหม่เพื่อให้มั่นใจในการวัด ผู้ส่งสินค้าจะต้องชำระเงิน หรือชำระเงินคืนให้กับเอวีโก้สำหรับค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายการเก็บสินค้า ค่าภาษี และอากรที่เอวีโก้ได้สำรองจ่ายไปล่วงหน้าหรือดำเนินการโดยเอวีโก้ในฐานะตัวแทนของผู้ส่ง ผู้รับ หรือบุคคลที่สาม รวมทั้งการจ่ายค่าปรับ ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากการขนส่งนั้นไม่อาจมีได้ในระหว่างการขนส่งสินค้าตามที่ได้ให้รายละเอียดในข้อที่ 2

6. ความรับผิดของเอวีโก้

เอวีโก้ทำสัญญากับผู้ส่งสินค้าบนพื้นฐานที่ว่าการจ่ายค่าชดเชยจำกัดเฉพาะในกรณีที่ความเสียหาย หรือการสูญหายเกิดขึ้นโดยตรง คิดตามจำนวนกิโลกรัม ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ 6 เท่านั้น ความสูญเสียหรือความเสียหายอื่นๆ ไม่อาจรับผิดได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเท่านี้ อาทิ การกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารฉบับการเสียผลกำไร รายได้ ดอกเบี้ย และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต) ไม่ว่าจะเป็นในกรณีพิเศษ หรือเกิดขึ้นทางอ้อมก็ตาม และแม้ว่าความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายจะได้รับการแจ้งให้เอวีโก้ทราบล่วงหน้าหรือภายหลังการส่งสินค้าก็ตาม การจ่ายค่าชดเชยของเอวีโก้สำหรับการขนส่งสินค้า จะเป็นไปตาม ข้อที่ 7 ถึง ข้อที่11 โดยจะจำกัดอยู่เพียงมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าและไม่เกิน:

 • 100.00 เหรียญสหรัฐ ต่อ 1 ใบ นำส่งสินค้า หรือตามใบกำกับสินค้า (INVOICE) สำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ หรือการขนส่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางภาคพื้น; หรือท่านสามารถทำประกันเพิ่มเติมได้
 • 25.00 เหรียญสหรัฐ ต่อ 1 ใบ นำส่งสินค้า สำหรับการขนส่งเอกสารทางอากาศ ในกรณีเอกสารสูญหายเท่านั้น
 • การเรียกค่าเสียหายจะจำกัดเพียงการร้องเรียน 1 ครั้งต่อความเสียหาย หรือสูญหายที่เกิดขึ้นต่อการส่งมอบสินค้าที่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หากผู้ส่งสินค้าเห็นว่าข้อจำกัดดังกล่าวไม่เพียงพอ ก็สามารถสร้างรูปแบบพิเศษสำหรับการกำหนดมูลค่า และร้องขอให้มีการทำประกันสินค้าตามที่ได้ระบุในข้อที่ 8 การรับประกันการขนส่งสินค้า (Shipment Insurance) หรือสร้างข้อตกลงการประกันเฉพาะตัวที่ผู้ส่งสินค้าจะเป็นผู้รับประกันความเสียหายหรือสูญหายเอง

7. ระยะเวลาการร้องเรียนความเสียหาย ที่จำกัด

สำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ หรือการขนส่งทางภาคพื้น การร้องเรียนความเสียหายทุกชนิดจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องส่งให้กับเอวีโก้ภายใน 15 วันนับจากวันที่เอวีโก้รับสินค้าเพื่อจัดส่ง หากไม่เป็นไปตามนั้น เอวีโก้จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับการขนส่งสินค้าทางเรือ การร้องเรียนความเสียหายทุกชนิดจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องส่งให้กับเอวีโก้ภายใน 7 วันนับจากวันที่สินค้าถึงท่าเรือปลายทาง หากไม่เป็นไปตามนั้น เอวีโก้จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น

8. การรับประกันการขนส่ง*

เอวีโก้มอบบริการประกันสำหรับคุ้มครองสินค้า อันอาจเกิดความเสี่ยงจากการสูญหายและเสียหายทางกายภาพของสินค้าที่จะเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งตามมูลค่าที่แท้จริงของสินค้า ซึ่งผู้ส่งสินค้าสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อทำประกันเพิ่มเติม และชำระค่าใช้จ่ายแบบพรีเมียม อย่างไรก็ตามการประกันการขนส่งสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือสูญหายทางอ้อม หรือความเสียหายต่อเนื่อง หรือความเสียหาย หรือการสูญหายที่เกิดจากความล่าช้า

* ไม่มีบริการนี้สำหรับบริการไปรษณีย์.

9. การจัดส่งที่ล่าช้าและการรับประกันการคืนเงิน

เอวีโก้จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลเพื่อจะส่งสินค้าให้ได้ตามตารางปกติของเอวีโก้แต่ไม่มีการรับประกัน ไม่ถือเป็นข้อผูกพันและไม่ได้ระบุเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งเอวีโก้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าล่าช้า

ในกรณีบริการเสริมเพื่อนำส่งก่อน 09:00 และ บริการเสริมเพื่อนำส่งก่อน 12:00 นั้น จะมีในบางพื้นที่เท่านั้นโดยต้องตรวจสอบกับเอวีโก้เพื่อทราบค่าใช้จ่ายก่อนตกลงใช้บริการ ทั้งนี้เอวีโก้จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลเพื่อจะส่งสินค้าให้ได้ตามกำหนด หากไม่สามารถนำส่งตามเวลาดังกล่าว ค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนบริการเสริมนี้ ทางเอวีโก้จะคืนให้ผู้ส่งสินค้าเมื่อได้รับการเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ตามข้อ 7 แต่เอวีโก้ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายในส่วนของการขนส่งสินค้าตามปรกติ

10. สถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของเอวีโก้

เอวีโก้ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมของเอวีโก้นี้รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงเท่านี้ อาทิ ความเสียหายจากไฟฟ้าหรือแม่เหล็กและการสูญหายของภาพหรือข้อมูลหรือเสียงบันทึกทางอิเล็กทรอนิคส์ ข้อบกพร่องและเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลต่อธรรมชาติของการขนส่งสินค้า แม้ว่าจะเอวีโก้รับรู้ถึงเหตุนั้น การกระทำหรือการละเลยจากบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรของเอวีโก้อาทิ ผู้ส่งสินค้า ผู้รับสินค้า บุคคลที่สาม ศุลกากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ “เหตุสุดวิสัย” เช่น แผ่นดินไหว พายุไซโคลน วาตภัย อุทกภัย หมอกลงจัด สงคราม เครื่องบินตก หรือการสั่งระงับการเทียบท่า/ ลงจอด การจลาจลหรือความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้น

11. การคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ

สำหรับการขนส่งที่ดำเนินการขนส่งทางอากาศและต้องผ่านหรือหยุดในหลายประเทศนอกเหนือจากประเทศต้นทาง และในหลายๆ ให้นำอนุสัญญามอนทรีออลและอนุสัญญาวอร์ซอว์ใช้บังคับ กรณีการขนส่งทางภาคพื้นดิน ให้ใช้การรับขนของระหว่างประเทศโดยทางถนนมาใช้บังคับ อนุสัญญาทั้งหลายเหล่านี้จำกัดความรับผิดของเอวีโก้ในความสูญเสียหรือความเสียหาย

12. การรับประกันผู้ส่งและค่าปรับ

ผู้ส่งสินค้าจะต้องรับผิดชอบค่าปรับ และเอวีโก้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของผู้ส่งสินค้าที่มีต่อกฎหมายหรือกฏระเบียบใดๆ ที่เกิดจากการฝ่าฝืนการรับประกัน และการดำเนินการต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ส่งสินค้าหรือตัวแทนมีความถูกต้องสมบูรณ์
 • สินค้าได้รับการตระเตรียมอย่างเรียบร้อยปลอดภัยโดยพนักงานของผู้ส่งสินค้า
 • ผู้ส่งสินค้าจ้างพนักงานที่เชื่อถือได้ในการเตรียมสินค้า
 • ผู้ส่งสินค้าปกป้องสินค้าจากการรบกวนจากภายนอกระหว่างการตระเตรียม เก็บ และขนส่งมายังเอวีโก้
 • การขนส่งสินค้าได้รับการทำสัญลักษณ์ เขียนที่อยู่ บรรจุภัณฑ์เพื่อรับประกันความปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง ด้วยการส่งมอบที่ระมัดระวัง
 • เอกสารพิธีศุลกากร การนำเข้า การส่งออก และการปฏิบัติตามกฏ ข้อบังคับต่างๆ ต้องได้รับการรวบรวมไว้ด้วยกัน และ
 • ใบนำส่งสินค้าได้รับการลงนามโดยตัวแทนที่มีอำนาจของผู้ส่งสินค้า ซึ่งถือว่าผู้ส่งสินค้าผูกพันและบังคับให้ปฏิบัติตตามข้อตกลง และเงื่อนไข กฏข้อบังคับ และข้อตกลงต่างๆ

13. การจัดเส้นทางขนส่ง

ผู้ส่งสินค้ายอมรับเส้นทาง และการเปลี่ยนเส้นทางทุกเส้นทาง รวมถึงความเป็นไปได้ในการที่สินค้าจะถูกส่งโดยเส้นทางที่ต้องมีการหยุดหรือพักระหว่างเส้นทาง

14. กฎหมายบังคับใช้

การโต้เถียงใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้นนั้น เพื่อความเป็นธรรมต่อเอวีโก้จะต้องได้รับการตัดสินโดยศาลทั่วไป ที่ควบคุมโดยกฎหมาย หรือกฏของประเทศไทย โดยผู้ส่งสินค้าต้องปฏิบัติตามคำตัดสินโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ เว้นแต่เพียงจะเป็นการขัดต่อกฎหมาย

15. ความเข้มงวดของการบังคับใช้

ความไม่เที่ยงตรงและความบกพร่องในการบังคับใช้เงื่อนไขใดๆ จะไม่มีผลต่อข้ออื่นๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

16. .การเป็นโมฆะ

ความเป็นโมฆะหรือการไม่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดใดๆก็ตาม  จะไม่มีผลกับส่วนอื่นๆของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

ข้อจำกัดและคู่มือของการให้บริการ

 1. การบริการมีไว้สำหรับการขนส่งจากเขตพื้นที่ที่กำหนดไปยังปลายทางที่มีรหัสไปรษณีย์กำหนดไว้เท่านั้น (หรือไปยังเมืองที่กำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถระบุรหัสไปรษณีย์ได้)
 2. การบริการนั้นไม่อาจกระทำได้ในกรณีที่เป็นการนำส่งที่ไม่อาจยอมรับได้ตามที่กำหนดเอาไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการขนส่งของเอวีโก้ หรือการขนส่งที่ไม่เข้าข้อจำกัดว่าด้วยขนาด น้ำหนัก สิ่งของหรือราคาที่กำหนดโดยเอวีโก้
 3. เพื่อให้การบริการการขนส่งนั้นสามารถดำเนินการไปได้ระหว่างต้นทางกับปลายทาง หรือการให้บริการทางเลือกแบบผสม (เช่น การขนส่งในวันเสาร์) กรุณาค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของเอวีโก้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเอวีโก้และแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
 • ที่อยู่ที่รับสิ่งของ,
 • สิ่งของที่รับขน
 • (หากแจ้งได้) มูลค่าของสิ่งของเพื่อวัตถุประสงค์ทางพิธีการศุลกากร,
 • เวลาและวันที่ที่สามารถมารับได้
 • ปลายทางที่แน่นอน รวมถึงรหัสไปรษณีย์
 • น้ำหนักของสิ่งของที่รับขน
 • ขนาดของสิ่งของที่รับขน
 • จำนวนชิ้นของสิ่งของที่รับขน
 1. ผู้ส่งต้องระบุการบริการที่ต้องการไว้บนใบขนสินค้า และต้องนำส่งสินค้าให้แก่เอวีโก้ภายในเวลาที่ได้ตกลงกันไว้กับเอวีโก้