Skip to Content

About: admin

Recent Posts by admin

TEST5555

FDFDSFFSFSFSDDFSD

0 0 Continue Reading →

ถ้าจะส่งของไปต่างประเทศใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ และต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไร

ระยะเวลาขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการส่งของไปทางไหน ถ้าท่านต้องการส่งของไปทางเครื่องบิน ก็จะใช้ระยะเวลาน้อย (1-5 วัน) หรือทางเรือ ก็จะใช้ระยะเวลานาน (3-60วัน)

ค่าใช้จ่ายก็ขึ้นอยู่กับท่านต้องการส่งทางไหน น้ำหนัก และประเภทของสินค้า

0 1 Continue Reading →

TEST POST

RGDGDFGFDHGFHGFJGJGHMHMHMHGMHMHGMHGMG

1

 

YOUR SHOPPING BAG