ของที่ส่งมาจากต่างประเทศ (ของขาเข้า)  ส่วนมากจะมีอากรขาเข้าด้วยยกเว้นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นจากศุลกากร หรือมีเอกสารสิทธิประโยชน์ต่างๆแนบ เช่น ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าบางประเภท โดยคิดอัตราอากรขาเข้าจากมูลค่าของสินค้า(CIF)ตามเอกสารที่แนบ (Invoice) ภาษีมูลค่าเพิ่มและอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก เช่น ค่าเคลียร์ ค่าแลกรับเอกสาร หรือ หลักฐานเพื่อเคลียร์ ค่าเก็บรักษาสินค้า ที่เกิดขึ้นกับสายการบิน สายเรือและศุลกากร