ส่งได้แต่ต้องดูความเหมาะสม เพราะทางเรือมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก เช่น ค่าเดินพิธีการส่งออก ลงทะเบียนส่งออก ค่ารถ ค่าตีลังไม้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ  ณ ท่าเรือ ฯลฯ