สำหรับการส่งออกจากประเทศไทย 99% ไม่เสียภาษีในการส่งออก แต่สำหรับผู้รับปลายทางอาจจะต้องชำระภาษีศุลกากรขาเข้าที่ประเทศปลายทางหากกฎหมายของประเทศนั้น ๆ มีการเก็บภาษี อัตราภาษีขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและมูลค่าของสินค้าหรือราคากลางจากศุลกากรปลายทาง